Ochrana osobných údajov

Úvod Ochrana osobných údajov

Používaním webu www.liahne-shop.sk objednávateľ alebo návštevník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle príslušných ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené nižšie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi objednávateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

Údaje, ktoré poskytne objednávateľ, sú nevyhnutné pre spracovanie a vybavenie objednávky, vystavenie faktúry a ďalšie úkony podľa obchodných podmienok. Ak objednávateľ potrebné údaje neposkytne, poskytovateľ má právo objednávku zrušiť. Pri objednávke sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so všeobecnými obchodnými podmienkami.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je objednávateľ fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu:

Titul, meno, priezvisko, ulica a číslo domu, mesto, PSČ, štát, telefónne číslo, e-mail

Ak je objednávateľ právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom:
  
Obchodne meno, IČO, DIČ, IČ DPH, ulica a číslo domu, mesto, PSČ, štát, telefónne číslo, e-mail


Objednávateľ odoslaním žiadosti o zasielanie noviniek e-mailom vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu poskytovateľ zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách poskytovateľa bez predchádzajúcej žiadosti objednávateľa na zaslanie takýchto správ a to na dobu neurčitú.
Práva objednávateľa ako dotknutej osoby stanovuje ďalej zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


Aktualizáciu osobných údajov si môžete uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

V prípade ak heslo, alebo prihlasovacie meno zabudnete, kontaktujte nás telefonicky, prípadne prostredníctvom mailu.

 

Copyright 2013 - 2020 © liahne-shop